Návod na montáž obkladu a dlažby z formátovaného prírodného kameňa

Príprava obkladových prvkov

Formátovaný kameň stačí pred montážou prezrieť a prípadne zbaviť prachu, resp. iných nečistôt ak bol tento dlhší čas skladovaný v prašnom prostredí mimo originálneho obalu. Podklad ani kameň pred montážou nenamáčať!

Vhodný podklad a jeho príprava

Vhodným podkladom je objemovo a tvarovo stabilizovaný, súdržný, rovný a suchý povrch bez nečistôt, predovšetkým zbavený mastnoty. Bežnými podkladmi sú omietnuté murivo, betónové konštrukcie bez zvyškov debniacich prípravkov a neomietnuté murivo z presných tvárnic. Pre lepenie na sadrokartón, anhydritové a sadrové stierky je potrebné použiť lepiace malty s vyšším výkonom. Nevhodným podkladom sú kov, drevo, laminát, tapety, nátery, živice a plasty.
Nerovné podklady je možné vyrovnať vyrovnávacími maltami. Nasiakavé a prašné podklady je potrebné 2 až 24 hodín pred kladením kameňa penetrovať vhodným penetračným prípravkom .

Lepenie obkladov

V obecnej rovine je nutné rozdeliť lepenie obkladov do 3 základných skupín:

  • Lepenie obyčajné – štandardné, tzn. lepenie neveľkých plôch, kde nedochádza k prudkým teplotným zlomom a taktiež k dilatácii všetkých materiálov, dostatočná je aj izolácia a podklad je vyhovujúci.
  • Lepenie čiastočne špeciálne – flexibilné, tzn. lepenie obkladov na väčších plochách ako sú napr. fasády. Flexibilné lepidlá používame aj k lepeniu na netypické podkladové plochy. Vtedy je však potrebné použiť výrobky s vyššími kvalitatívnymi parametrami.
  • Lepenie špeciálne – určené na presne špecifikované podklady, ako sú nesavé podklady, sanácia vlhkých plôch, lepenie s vyrovnávaním podkladu, lepenie na teplosálavé plochy, nutnosť použitia rýchloschnúcich lepidiel a pod. Pre tieto účely je potrebné použiť lepidlá, ktoré sú pre daný účel priamo určené.

Štandardne je možné používať lepidlá a lepiace malty všetkých na trhu etablovaných výrobcov: WEBER, BAUMIT, MUREXIN, DEN BRAVEN..... pričom výrobca vždy uvádza správny postup pri aplikácii daného lepidla pre daný konkrétny prípad použitia.

Minimalizovanie špár

Prírodný štiepaný kameň je prírodný materiál. Aj keď ide o formátovaný kameň, jednotlivé kusy nemusia byť dokonale identické. Drobné odchýlky v rozmeroch a tvaroch sú regulárnou vlastnosťou tohto typu obkladu. Sú podmienené materiálom ako takým a technológiou výroby (spracovania tohto prírodného kameňa). Prípadné špáry vznikajúce pri pokládke (viď obrázok) sú pri pohľade z primeranej vzdialenosti zanedbateľné. Ich vznik sa ešte dá minimalizovať výberom a vhodným otočením tvarovo príbuzných kusov.

Špáry vznikajúce pri pokládke

Špáry vznikajúce pri pokládke - pohľad z primeranej vzdialenosti

Škárovanie obkladov

V prípadoch, kedy z technických, alebo estetických dôvodov trváme na výplni škár, použijeme s ohľadom na šírku škáry vhodnú škárovaciu maltu s požadovaným farebným odtieňom. Škárovanie treba vykonať tak, aby predovšetkým farebné škárovacie malty neznečistili povrch nalepených prvkov – znečistenie by mohlo byť trvalé. Pri úplnom vyplnení škár je potrebné rešpektovať skutočnosť, že vznikne kompaktná vrstva, ktorú je potrebné najmä v exteriéroch dilatovať v doporučenom intervale /max. 4 metre /. Dilatačné škáry v obklade je najlepšie urobiť pred samotným škárovaním vyplnením zvolenej priebežnej špáry akrylovým tmelom s odtieňom zhodným so škárovacou maltou. Škárovanie predstavuje záverečný krok, ktorý je dôležitý pre konečný vzhľad obloženej plochy. Najdôležitejší predpoklad správneho použitia je voľba vhodnej škárovacej hmoty. Boky škár nesmú byť znečistené, zamastené. Z dôvodu plasticity reliéfu sa obklad z formátovaného prírodného kameň špáruje len vo výnimočných prípadoch. (Odporúčame použiť na všetky uvedené druhy škárovania opäť produkty spoločností MUREXIN, CUSTOM®, DEGUSSA, DEN BRAVEN, CERESIT- HENKEL a pod.)

Hydrofobizácia povrchu a následná údržba obkladov

Porosil RVVV interiéri sa hydrofobizácia povrchu / finálna povrchová úprava robí najmä z dôvodov zvýšenia estetickej hodnoty kamenného obkladu. Pritom úprava povrchu prírodného kameňa lakom na kameň sa použije v prípade, že chceme dosiahnuť lesklý povrch (akoby „mokrý efekt“), čo je efektné najmä pri správnom nasvietení obloženej plochy. Tí, ktorí nechcú potlačiť prirodzený vzhľad (dosiahnuť lesklý efekt povrchu) preferujú použitie penetračného prípravku na kameň namiesto laku na finálnu povrchovú úpravu kameňa.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Granit lakV exteriéri poveternostné vplyvy ako dážď, vietor, mráz alebo teplo značne namáhajú vonkajšie obložené steny. Prevlhnuté fasády sa vlhkosťou a mrazom ľahko poškodia, drží sa na nich mach, špina a pod. Presakujúce vápno z podkladových cementových zmesí tvorí mapy, tzv. výkvety. S technologickou pauzou 1 mesiac po nalepení odporúčame u exteriérových aplikácií vykonať hydrofobizáciu povrchu obkladu vhodným prípravkom s nízkym difúznym odporom. Celý povrch obkladu, vrátane škár, sa musí natrieť. Tento náter tvorí hydroskopickú vrstvu do hĺbky 3 - 4 mm.

Táto úprava výrazne zníži povrchovú nasiakavosť obkladu, zníži sa jeho špinivosť, zvýši sa farebná stálosť a mrazuvzdornosť. Rovnako sa obmedzí vznik priaznivých podmienok pre rast machov a rias a pre tvorbu výkvetov. Životnosť hydrofobizačnej úpravy je spravidla 5 rokov, potom je potrebné úpravu obnoviť. Výhodou takto upravených povrchov je aj možnosť použiť na ich bežné čistenie tlakovú vodu. Vhodný izolačný systém trvalo chráni náchylné plochy nielen pred vlhkosťou, netlakovou a tlakovou vodou, ale aj pred prenikaním agresívnych látok. V prípade, že sú obklady kladené na plochy bez funkčnej hydroizolácie, alebo v soklových zónach sústavne vystavených ostrekujúcej vode, môže dôjsť v dôsledku transportu vodou rozpustných solí alebo voľného vápna do odparovacej lícnej vrstvy k tvorbe bielych výkvetov. Tento jav je možné rovnako eliminovať hydrofobizáciou pohľadovej lícnej strany obkladu vhodným prípravkom s nízkym difúznym odporom.
Pre účely hydrofobizácie prakticky všetci osvedčení výrobcovia lepiacich mált a škárovacích hmôt (BAUMIT, WEBER, MUREXIN, CUSTOM®, DEGUSSA, DEN BRAVEN, CERESIT- HENKEL a pod.) vyrábajú kvalitné penetračné nátery na kameň (výrobky), na našom trhu je navyše tradičný a osvedčený výrobok LUKOFOB (výrobca Lučební závody Kolín, ČR), REPESIL (výrobca Stavební chemie, ČR) alebo HYDROFOB vyrábaný spoločnosťou Stachema Bratislava. Je potrebné dodržať návod na použitie prípravku a dôkladne si prečítať a následne použiť správnu koncentráciu výrobku.

Nesprávna pokládka

  • Bočné hrany jednotlivých kusov neukladať v jednej línii!
  • Jednotlivé kusy preväzovať (tehlový vzor – cez polovicu, resp. cez 1/3 dĺžky)!
  • Jednotlivé rady ukladať rovnobežne podľa vodováhy! V prípade, že sa pri obkladaní kameň ukladá jeden na druhý bez dodržania roviny, môžu vzniknúť „vlny“, čím sa celkový dojem znehodnotí.

Prevziať celý návod vo formáte PDF
Späť na zoznam návodov